Cocktails
Cocktails
Cocktail gids twitterCocktail gids rss feedCocktail gids facebookCocktail gids app
Menu

Alcoholvrij cocktail recept : Southern Sister

print cocktail recept

Wat heb je nodig voor een Southern Sister?

Een Southern Sister cocktail bevat de volgende ingredienten:

Hoe maak ik een Southern Sister cocktail?

Schenk de ananas en het sap in een mixer zonder ijs. Laat het even mixen en schenk vervolgens de drank in een collinsglas met ijs.
Cocktail

Beoordeling:


3.8536
Like Cocktail Gids op Facebook

Cocktail boeken:

Onbekend - My Little Cocktail BookNed Halley - Best Wines in the SupermarketsKevin Zraly - Kevin Zraly's Windows on the World Wine JournalJane Rocca - Cocktails And RocktailsJordana Tusman - Big Bad-ass Book of Bar Bets and Drinking GamesLeon D. Adams - The Commonsense Book of WineNeil M. Gunn - Whisky and Scotland


Reeds gegeven meningen over de Southern Sister cocktail:

C7kAhf70:
Selam canlarim ben telinlojokeri adñ maßazam var. mfcßteri olarak tanñßtñßñm fakat rfcyamda gf6rsem benim olacaßñna inanamayacaßñm kadar baß df6ndfcren bi e7ekicilißi vardñ ondan hoßlandñßñmñ sf6yleyemeyecek kadar ince ve zarifti. bikae7 hafta sonra geldi ve hafta sonu biraz gezip dolaßabilirmiyiz demesi hayatñma sanki anlam verdi var oldußumu ogfcn anladñm sanki. tabiki mutluluk duyarñm dedim e diye eßsiz bir gfczel manzarasñ olan bi mekana yemek yemeße gittik sevgilim olup olmadñßñnñ sordu. olmadñßñnñ sf6ylememe hala inanamñyordu. aynñ soruyu bende sana sorucaktñm ama ie7imden gee7enler aynñydñ sana karßñ bana hie7 hayatñnda erkek arkadaßñ olmadñßñnñ sf6yledi. bende seni ilkgf6rdfcßfcmde okadar e7ok istedimki ßansñma isyan ettim neden benim deilsin diye gfclerek mutluluk tebessfcmfc o haliyle neden olmasñn dedi. asla reddemezdimki seni dedi fikrin aynñysa konußabilirsin dedi aman allahñm inanñlacak gibi deßil bir an uyanñp rfcyada gf6rmekten e7ok korktum. knußamadñm dilim tutuldu. mekandan e7ñkñp karßñda biryerde e7amlñk ve tenha bir yerde arabayñ e7ekip baßbaßa konußmak istedim hadi gidelim dedi inanamadñßñm gfczellik sexilik karßñmdaydñ ve feurmarñmñ ae7madan armut gibi gf6ßfcslerini emmek ie7in askñsñnñ indirdim ve bir elimle avue7layñm adeta dilimle var gfccfcmle yapñßñp emiyorum. yere doßru ilerlettim ve iliklerini ae7tñm kfclodunun fczerinde bile elimi gezdirdißimde alev gibi yanmñß amñnñn sñcaklñßñnñ hissediyordum kñrmñsñ kfclodunu aralayñp parmaßñmñ ie7ine soktußumda bile zevkten e7ñßlñk atñyor bi yandan yarraßñmñ yalñyordu.ben onu bikae7 defa o beni bikere boßaltñp. mutlu ßekilde df6nfcyorduk evimize derken bir kae7 hafta bf6yle sevißtik. birgfcn abisi gilde doßum gfcnfcnfc kutlamak ie7in baßta beni olmak fczere bfctfcn kñz arkadaßlarñnñ ve ailesini davet etti ogfcn gelip e7attñßñnda partide ikimizde aßñrñ vodka ie7tik ve kñsa sfcre sonra beni kenara e7ekti ve abisinin yatak odasñna girdik ie7eride partinin ve ailesinin kalabalñk kalabalñk olmasñna raßmen beni yataßa attñ ve soymaya baßladñ direk yarraßñm aßzñna aldñ kaldñrdñ ve fczerini soyundu o direk gibi kalkmñß yarraßñmda f6yle bi ßiddetli hoplayñp zñplayñm inlemesi varki beni baßtan e7ñkardñ ve artñk altñma aldñm bende f6yle bi ßiddetle giriyorumki o barut gibi amcñßñna kafamñzñn gfczellißinden kapñyñ kitlemeyi unutmußuz meltem bacaklarñnñ ayñrdñm ve o siktißim sñvñ olmuß amcñßñ aßzñma aldñm ve herkes e7ñlgñnca ßikißtißimizi izliyo manyak ßekilde bakñyolar.

Geef jouw mening over deze Southern Sister cocktail:

Naam:

Mening:

Neem de volgende code over Cocktail code: