Cocktails
Cocktails
Cocktail gids twitterCocktail gids rss feedCocktail gids facebookCocktail gids app
Menu

Cocktail recept : Bees Kiss

print cocktail recept

Wat heb je nodig voor een Bees Kiss?

Een Bees Kiss cocktail bevat de volgende ingredienten:

Hoe maak ik een Bees Kiss cocktail?

Doe de ingredienten met een paar ijsblokjes in een shaker. Even kort en krachtig schudden en vervolgens strainen door een barzeef in een whiskeyglas.

Garneer bijvoorbeeld met een prikker en een cocktailkers.
Cocktail

Beoordeling:


3.9537
Like Cocktail Gids op Facebook

Cocktail boeken:

Randall Grahm - Been Doon So LongPatricia Latimer - Ohio Wine Country ExcursionsPatrick E. Mcgovern - Ancient WineMatt Skinner - Heard It Through The Grapevine: The Things You Should Know To Enjoy WineCathleen Francisco - ZinfandelNicholas Jeanneau - Vodkas Of The WorldSheridan Warrick - The Way to Make Wine


Reeds gegeven meningen over de Bees Kiss cocktail:

02q8V9ZQR794:
Ãâ¢Ãâ ÃËçÃËõÃËñ Ãâ¢ËÃËËâ§Ãâ¢Ãâ:ÃÃèÃËõÃËñÃÃçÃËíÃËé Ãâ¢Ãâ ÃËùÃâ¢Ã⦠ÃËçÃâ¢ÃÆÃâ¢ÃÅ ÃËï ÃËñÃËí ÃËçÃËúÃâ¢ÃÅ ÃËñ ÃËìÃâ¢Ãâ¡ÃËçÃËòÃâ¢ÃÅ  Ãâ¢ÃâÃâ¢ÃâÃËçÃâ¢ÃÅ Ãâ¢ÃÂÃâ¢ÃËÃâ¢Ãâ  Ãâ¢Ãâ¦ÃËù ÃËçÃâ¢Ãâ  ÃËìÃâ¢Ãâ¡ÃËçÃËòÃâ¢ÃÅ  Ãâ¢ÃÅ ÃËùÃËêÃËèÃËñ ÃËçÃâ¢ÃÂÃËöÃâ¢Ãâ ÃËìÃâ¢Ãâ¡ÃËçÃËò Ãâ¢ÃâÃËíÃËï ÃËçÃâ¢ÃâÃËçÃâ¢Ãâ  Ãâ¢ÃËÃâ¢Ãâ¡Ãâ¢ÃË Ãâ¢ÃËÃâ¢Ãâ  ÃËçÃâ¢ÃÆÃËó Ãâ¢ÃËÃâ¢ÃâÃâ¢ÃÆÃâ¢Ãâ Ãâ¢ÃÅ  ÃËóÃËçÃËôÃËêÃËñÃâ¢ÃÅ  ÃËçÃâ¢ÃâÃËçÃâ¢ÃÅ Ãâ¢ÃÂÃâ¢ÃËÃâ¢Ãâ  ÃËçÃâ¢ÃâÃËóÃËèÃËè ÃËçÃâ¢ÃâÃËçÃâ¢ÃËÃâ¢Ãâ Ãâ¢Ãâ¡Ãâ¢ÃË ÃËçÃâ¢ÃâÃâ¢Ãâ ÃËøÃËçÃâ¢Ã⦠Ãâ¢Ãâ ÃËùÃâ¢Ã⦠ÃËçÃâ¢Ãâ ÃËç ÃËèÃËùÃâ¢ÃÆÃËó Ãâ¢ÃÆÃâ¢Ãâ ÃËçÃâ¢ÃâÃâ¢Ãâ ÃËçÃËó Ãâ¢ÃâÃâ¢Ãâ ÃËøÃËçÃâ¢Ã⦠ÃËçÃËñÃËçÃâ¢Ãâ¡ ÃËùÃâ¢ÃâÃâ¢ÃÅ Ãâ¢Ã⦠Ãâ¢ÃâÃËç Ãâ¢ÃÅ ÃËêÃâ¢ÃËÃËçÃâ¢ÃÂÃâ¢Ãâ Ãâ¢Ãâ¦ÃËù ÃËçÃâ¢ÃâÃËçÃËìÃâ¢Ãâ¡ÃËòÃËé ÃËçÃËèÃËïÃËçÃâ¢Ãâ¹ Ãâ¢ÃâÃËç Ãâ¢ÃÅ Ãâ¢ÃËÃËìÃËï ÃËìÃâ¢Ãâ¡ÃËçÃËò ÃËçÃâ¢Ãâ ÃËïÃËñÃâ¢ÃËÃâ¢ÃÅ ÃËï Ãâ¢ÃâÃËç Ãâ¢ÃÅ Ãâ¢ÃËÃËìÃËï ÃËèÃâ¢Ãâ¡ ÃËíÃËñÃËçÃËñÃËé ÃËçÃâ¢ÃË ÃËêÃËùÃâ¢ÃâÃâ¢ÃÅ Ãâ¢Ãâ Ãâ¢Ãâ¦ÃËù ÃËçÃâ¢Ãâ Ãâ¢ÃÅ  Ãâ¢ÃÆÃâ¢Ãâ ÃËê Ãâ¢Ãâ¦ÃËêÃËùÃËõÃËè Ãâ¢ÃâÃâ¢ÃâÃËçÃâ¢Ãâ ÃËïÃËñÃâ¢ÃËÃâ¢ÃÅ ÃËï Ãâ¢ÃËÃËçÃâ¢ÃâÃËóÃËèÃËè ÃËçÃâ¢ÃâÃËêÃËçÃâ¢Ãâ Ãâ¢ÃÅ  ÃËçÃâ¢Ãâ Ãâ¢ÃÅ  ÃËçÃËôÃËêÃËñÃâ¢ÃÅ ÃËê Ãâ¢Ãâ¦ÃËçÃâ¢ÃÆ ÃËèÃâ¢ÃËÃâ¢ÃÆ Ãâ¢ÃËÃËçÃËñÃâ¢ÃÅ ÃËï ÃËçÃâ¢Ãâ  Ãâ¢ÃÅ Ãâ¢ÃÆÃâ¢ÃËÃâ¢Ãâ  Ãâ¢ÃâÃËïÃâ¢ÃÅ  ÃËçÃâ¢ÃâÃËçÃâ¢ÃÅ Ãâ¢ÃÂÃâ¢ÃËÃâ¢Ãâ  Ãâ¢ÃâÃËçÃËîÃâ¢ÃËÃËö Ãâ¢Ãâ¡ÃËðÃâ¢Ãâ¡ ÃËçÃâ¢ÃâÃËêÃËìÃËñÃËèÃËé

TbZ4nc9HMaQ:
Don't think I can manage a goat I live in an uirtapss flat but I am going to make sure I set my own green resolutions. I started a while back by running a home based green business. I now need to work much more becoming greener and helping those around me to do the same. I do have a small front garden (no a goat is still out of the question ) I am working out how much I could grow myself bet I could get quite a lot in a small space. Right I'm off to give this more thought. Happy New Year.

Geef jouw mening over deze Bees Kiss cocktail:

Naam:

Mening:

Neem de volgende code over Cocktail code: